2014-05-26                                                                                               Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 26/05/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 28/05/2014

doc3. SIWZ 28/05/2014

doc4. Załącznik C do SIWZ 28/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia20/06/2014

docOdpowiedź na pytanie(-a) Wykonawcy(-ów) nr1.20/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia25/06/2014

docxOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 209/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia09/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie12/07/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 316/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia16/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/07/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 4 25/07/2014

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej01/10/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1