2014-06-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/25/MGW/2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „
Zakup oprogramowania komputerowego”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

 

Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi  w Zabrzu”.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu 12/06/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu17/06/2014

docSIWZ 17/06/2014

docZałącznik C17/06/2014

docxOdpowiedź na pytanie(-a) Wykonawcy(-ów) nr 122/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia22/07/2014 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 25/07/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej11/09/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia06/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia09/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1