2014-01-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2014

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 125 metrów wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podst. pn: Roboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 oraz zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. Zadanie 1 Etap II - Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności 410/Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509
Nr
ZP/02/MGW/2014

Zadanie współfinansowane
ze środków unijnych w ramach projektu
pn.
„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy27/01/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia10/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4