2014-03-13                         Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu13/03/2014

docSIWZ13/03/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty27/03/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia03/04/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logoJSW                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeHuta LabedylogoObszar roboczy 2db cargozielona dolina