2014-03-13                         Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu13/03/2014

docSIWZ13/03/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty27/03/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia03/04/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1