2014-04-03                            Oznaczenie sprawy:  ZP/13/MGW/2014

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Przekazanie do użytkowania naczynia do transportu urobku o pojemności od 0,9 do 1,6 m3 – zamówienie uzupełniające”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie
Nr POIG.06.04.00-00- 016/10 wraz  z późniejszymi zmianami.


Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy03/04/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/04/2014

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1