2014-04-03                            Oznaczenie sprawy:  ZP/13/MGW/2014

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Przekazanie do użytkowania naczynia do transportu urobku o pojemności od 0,9 do 1,6 m3 – zamówienie uzupełniające”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie
Nr POIG.06.04.00-00- 016/10 wraz  z późniejszymi zmianami.


Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy03/04/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/04/2014

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4