2014-04-25                            Oznaczenie sprawy:  ZP/16/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 „Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na dwa zadania: 

 Zadanie 1 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia

 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 Zadanie 2 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Kopalnia Edisona”

 Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu25/04/2014

docxSIWZ25/04/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/05/2014

docxOdpowiedź na pytanie nr 1. 05/05/2014

docxInformacja o unieważnieniu postępowania20/05/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum GZM 2 

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     Dolina LogoLogo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrcone