ZP/18/MGW/2014 "Dostawa mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni kosmetycznej zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91"

 

 

2014-05-07                            Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  dostaw  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni kosmetycznej zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91”.

.”

Zadanie współfinansowane ze środków:
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”  nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta
nr projektu – 1018.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu 07/05/2014

docSIWZ wyposażenie gabinetów fryzjerskiego i kosmetycznego 07/05/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/05/2014

docxInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1. 15/05/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/06/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia03/07/2014

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1