ZP/18/MGW/2014 "Dostawa mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni kosmetycznej zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91"

 

 

2014-05-07                            Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  dostaw  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni kosmetycznej zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91”.

.”

Zadanie współfinansowane ze środków:
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”  nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta
nr projektu – 1018.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu 07/05/2014

docSIWZ wyposażenie gabinetów fryzjerskiego i kosmetycznego 07/05/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/05/2014

docxInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1. 15/05/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/06/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia03/07/2014

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4