2014-05-26                                                                                               Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 26/05/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 28/05/2014

doc3. SIWZ 28/05/2014

doc4. Załącznik C do SIWZ 28/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia20/06/2014

docOdpowiedź na pytanie(-a) Wykonawcy(-ów) nr1.20/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia25/06/2014

docxOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 209/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia09/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie12/07/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 316/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia16/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/07/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców nr 4 25/07/2014

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej01/10/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4