2014-06-04                                                                                                                         Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu.”

Zadanie współfinansowane ze środków:

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”  nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta” nr projektu – 1018.

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie  o zamówieniu 04/06/2014

doc2. SIWZ 04/06/2014 - nieaktualne

docx3. Uzupełnienie dokumentacji 05/06/2014 - nieaktualne

zip4. załączniki 6 rzutów - projekty aranżacji 05/06/2014 - nieaktualne

docSIWZ - aktualne18/06/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - aktualne18/06/2014

zipZałączniki - aktualne18/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 1 - aktualne18/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 2 - aktualne24/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 3 - aktualne25/06/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06/08/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia04/09/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4