2014-06-04                                                                                                                         Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu.”

Zadanie współfinansowane ze środków:

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”  nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta” nr projektu – 1018.

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie  o zamówieniu 04/06/2014

doc2. SIWZ 04/06/2014 - nieaktualne

docx3. Uzupełnienie dokumentacji 05/06/2014 - nieaktualne

zip4. załączniki 6 rzutów - projekty aranżacji 05/06/2014 - nieaktualne

docSIWZ - aktualne18/06/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - aktualne18/06/2014

zipZałączniki - aktualne18/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 1 - aktualne18/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 2 - aktualne24/06/2014

docOdpowiedzi na zapytania 3 - aktualne25/06/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06/08/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia04/09/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1