2014-06-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/25/MGW/2014

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „
Zakup oprogramowania komputerowego”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

 

Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi  w Zabrzu”.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu 12/06/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu17/06/2014

docSIWZ 17/06/2014

docZałącznik C17/06/2014

docxOdpowiedź na pytanie(-a) Wykonawcy(-ów) nr 122/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia22/07/2014 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 25/07/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej11/09/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia06/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia09/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4