2014-07-21                            Oznaczenie sprawy:  ZP/43/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

Zadanie 1

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

Zadanie 2

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu21/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu 24/07/2014

docSIWZ 24/07/2014 

zipZałączniki 24/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 06/08/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 06/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 13/08/2014

pdfWyjaśnienie treści SIWZ 2 13/08/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/08/2014

docInformacja o wyborze oferty nakorzystniejszej Zadanie 1 oraz unieważnienie postępowania Zadanie 2 02/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4