2014-07-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/45/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i scenograficznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na 2 zadania:

 

Zadanie 1 – Budowa scenografii i aranżacja wystawy Kopalnia Edisona w pomieszczeniu dawnej rozdzielni 6kV

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych

Zadanie 2 – Budowa scenografii i aranżacja wystawy Niezwykła historia w pomieszczeniu dawnej stacji sprężarek

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu22/07/2014

docxSIWZ22/07/2014

zipDokumentacja22/07/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/08/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 21/08/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4