2014-07-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/45/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i scenograficznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na 2 zadania:

 

Zadanie 1 – Budowa scenografii i aranżacja wystawy Kopalnia Edisona w pomieszczeniu dawnej rozdzielni 6kV

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych

Zadanie 2 – Budowa scenografii i aranżacja wystawy Niezwykła historia w pomieszczeniu dawnej stacji sprężarek

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu22/07/2014

docxSIWZ22/07/2014

zipDokumentacja22/07/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/08/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 21/08/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1