2014-08-01                            Oznaczenie sprawy:  ZP/37/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza””.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:  „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne. 

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/08/2014

pdf2. Opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu 05/08/2014

docx3. SIWZ 05/08/2014

zip4. Załączniki 05/08/2014

doc5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania16/09/2014

pdf6. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania16/09/2014

pdf7. Opublikowane ogłoszenie o unieważnieniu postępowania18/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1