2014-08-01                            Oznaczenie sprawy:  ZP/37/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza””.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:  „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne. 

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/08/2014

pdf2. Opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu 05/08/2014

docx3. SIWZ 05/08/2014

zip4. Załączniki 05/08/2014

doc5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania16/09/2014

pdf6. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania16/09/2014

pdf7. Opublikowane ogłoszenie o unieważnieniu postępowania18/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4