2014-08-06                            Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/08/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 08/08/2014

doc3. SIWZ 08/08/2014

odt4. PFU 08/08/2014

zip5. Załączniki 08/08/2014

pdf6. Wyjaśnienia treści SIWZ -119/08/2014

pdf7. Informacja o wizji lokalnej 1 28/08/2014

pdf8. Wyjaśnienie treści SIWZ - 211/09/2014

pdf9. Zmiana terminu otwarcia ofert11/09/2014

pdf10. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.11/09/2014

pdf11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.16/09/2014

doc12. Wyjaśnienie treści SIWZ ze zmianą terminu otwarcia ofert24/09/2014

pdf13. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia24/09/2014

pdf14. Opublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/09/2014

pdf15. Wyjaśnienie treści SIWZ oraz termin wizji lokalnej - 4.06/10/2014

pdf16. Wyjaśnienie treści SIWZ 14/10/2014

pdf17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia14/10/2014

pdf18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/10/2014 

pdf19. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu otwarcia ofert 17/10/2014

pdf20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/10/2014

pdf21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/10/2014

pdf22. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu otwarcia ofert 20/10/2014

zip23. Aktualny termin otwarcia ofert 20/10/2014

pdf24. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/10/2014

pdf25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/11/2014

pdf26. Zestawienie ofert z postępowania 14/11/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1