2014-08-06                            Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/08/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 08/08/2014

doc3. SIWZ 08/08/2014

odt4. PFU 08/08/2014

zip5. Załączniki 08/08/2014

pdf6. Wyjaśnienia treści SIWZ -119/08/2014

pdf7. Informacja o wizji lokalnej 1 28/08/2014

pdf8. Wyjaśnienie treści SIWZ - 211/09/2014

pdf9. Zmiana terminu otwarcia ofert11/09/2014

pdf10. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.11/09/2014

pdf11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.16/09/2014

doc12. Wyjaśnienie treści SIWZ ze zmianą terminu otwarcia ofert24/09/2014

pdf13. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia24/09/2014

pdf14. Opublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/09/2014

pdf15. Wyjaśnienie treści SIWZ oraz termin wizji lokalnej - 4.06/10/2014

pdf16. Wyjaśnienie treści SIWZ 14/10/2014

pdf17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia14/10/2014

pdf18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/10/2014 

pdf19. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu otwarcia ofert 17/10/2014

pdf20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/10/2014

pdf21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/10/2014

pdf22. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu otwarcia ofert 20/10/2014

zip23. Aktualny termin otwarcia ofert 20/10/2014

pdf24. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/10/2014

pdf25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/11/2014

pdf26. Zestawienie ofert z postępowania 14/11/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4