014-08-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/48/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 „Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na dwa zadania: 

Zadanie 1 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 

Zadanie 2 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Kopalnia Edisona

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu 14/08/2014

docxSIWZ 14/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia21/08/2014

docxInformacja o zmianie treści SIWZ – nr 121/08/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty27/08/2014

pdfZestawienie z otwarcia ofert.27/08/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert 04/09/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 03/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1