2014-08-20                            Oznaczenie sprawy:  ZP/47/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw / usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „

Dostawa naczyń i akcesoriów kuchennych do obiektu zlokalizowanego 
w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu20/08/2014

docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia20/08/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców 26/08/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/09/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia14/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4