2014-08-20                            Oznaczenie sprawy:  ZP/47/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw / usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „

Dostawa naczyń i akcesoriów kuchennych do obiektu zlokalizowanego 
w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu20/08/2014

docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia20/08/2014

docOdpowiedzi na pytania wykonawców 26/08/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/09/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia14/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1