17.10.2014r.

Oznaczenie sprawy: ZP/59/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

W załączeniu plik(-i),:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

doc2. SIWZ 17/10/2014

zip3. Załączniki

doc4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/11/2014

pdf5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/12/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4