17.10.2014r.

Oznaczenie sprawy: ZP/59/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

W załączeniu plik(-i),:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

doc2. SIWZ 17/10/2014

zip3. Załączniki

doc4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/11/2014

pdf5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/12/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1