2014-10-17

Oznaczenie sprawy: ZP/58/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido

Zadanie współfinansowane ze środków:

Projekt pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W załączeniu Plik(-i):

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

doc2. SIWZ 17/10/2014

zip3. Załączniki – (dokumentacja projektowa) przekazane na płycie DVD 17/10/2014

pdf4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/10/2014

pdf5. Zmiana treści SIWZ termin wizji lokalnej 27/10/2014

pdf6. Wyjaśnienie treści SIWZ inf z wizji 30/10/2014

doc7. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert 31/10/2014

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31/10/2014

pdf9. Wyjaśnienie treści SIWZ ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert 6/11/2014

pdf10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6/11/2014

pdf11. Wyjaśnienie treści SIWZ 14/11/2014

doc12. Wyjaśnienia treści SIWZ26/11/2014

pdf13. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 26/11/2014

pdf14. Informacja o unieważnieniu postępowania05/12/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1