2014-10-17

Oznaczenie sprawy: ZP/58/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido

Zadanie współfinansowane ze środków:

Projekt pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W załączeniu Plik(-i):

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

doc2. SIWZ 17/10/2014

zip3. Załączniki – (dokumentacja projektowa) przekazane na płycie DVD 17/10/2014

pdf4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/10/2014

pdf5. Zmiana treści SIWZ termin wizji lokalnej 27/10/2014

pdf6. Wyjaśnienie treści SIWZ inf z wizji 30/10/2014

doc7. Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert 31/10/2014

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31/10/2014

pdf9. Wyjaśnienie treści SIWZ ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert 6/11/2014

pdf10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6/11/2014

pdf11. Wyjaśnienie treści SIWZ 14/11/2014

doc12. Wyjaśnienia treści SIWZ26/11/2014

pdf13. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 26/11/2014

pdf14. Informacja o unieważnieniu postępowania05/12/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4