2014-10-17                            Oznaczenie sprawy:  ZP/50/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej  kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – projekt i wykonanie

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami

 

W załączeniu Plik(-i): 

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu22/10/2014

doc3. SIWZ22/10/2014

doc4. PFU 22/10/2014

zip5. Załączniki 22/10/2014

 doc6. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 7/11/2014

doc7. Odpowiedzi na pytania nr 2 13/11/2014

zip8. Załączniki 13/11/2014

pdf9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/11/2014

pdf10. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/11/2014

doc11. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 303/12/2014

pdf12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia03/12/2014

zip13. Dokumentacja techniczna 05/12/2014

pdf14. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06/12/2014

pdf15. Informacja o wyborze najkozrystniejszej oferty 30/01/2015

pdf16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/02/2015

pdf17. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1