2014-10-17                            Oznaczenie sprawy:  ZP/50/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej  kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – projekt i wykonanie

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami

 

W załączeniu Plik(-i): 

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu22/10/2014

doc3. SIWZ22/10/2014

doc4. PFU 22/10/2014

zip5. Załączniki 22/10/2014

 doc6. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 7/11/2014

doc7. Odpowiedzi na pytania nr 2 13/11/2014

zip8. Załączniki 13/11/2014

pdf9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/11/2014

pdf10. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/11/2014

doc11. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 303/12/2014

pdf12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia03/12/2014

zip13. Dokumentacja techniczna 05/12/2014

pdf14. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06/12/2014

pdf15. Informacja o wyborze najkozrystniejszej oferty 30/01/2015

pdf16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/02/2015

pdf17. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4