2014-11-21                            Oznaczenie sprawy:  ZP/64/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „ Modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie”  Etap I – Remont obmurza szybu „Wyzwolenie”.

Zadanie współfinansowane ze środków :

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami.

 

 

W załączeniu Plik(-i):

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/11/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu26/11/2014

doc3. SIWZ26/11/2014

zip4. Dokumentacja techniczna26/11/2014

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 103/12/2014

pdf6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/12/2014

doc7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 223/12/2014

pdf8. Przekrój geologiczny Szybu Wyzwolenie.23/12/2014

pdf9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/12/2014

pdf10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/04/2015

pdf11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/05/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4