2014-12-16                            Oznaczenie sprawy:  ZP/72/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Realizacja robót budowlanych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie składa się z dwóch następujących zakresów:

a)   Zadanie I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu  – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja,

b)  Zadanie II - Wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

Zadanie współfinansowane ze środków:

Ww. zadania, realizowane są w ramach odrębnych projektów o dofinansowanie.

Zadanie I - Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zadanie II – Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

 

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu16/12/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu19/12/2014

docSIWZ19/12/2014

zipDokumentacja techniczna19/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr1 19/01/2015

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/01/2015

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 21/01/2015

pdfZałącznik - wykaz opraw oświetleniowych 21/01/2015

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/01/2015

pdfInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31/03/2015

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/04/2015

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/05/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 

 

Realizacja robót budowlanych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie składa się z dwóch następujących zakresów:

a)   Zadanie I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu  – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja,

b)  Zadanie II - Wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Ww. zadania, realizowane są w ramach odrębnych projektów o dofinansowanie.

Zadanie I - Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zadanie II – Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4