2014-12-16                            Oznaczenie sprawy:  ZP/72/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Realizacja robót budowlanych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie składa się z dwóch następujących zakresów:

a)   Zadanie I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu  – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja,

b)  Zadanie II - Wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

Zadanie współfinansowane ze środków:

Ww. zadania, realizowane są w ramach odrębnych projektów o dofinansowanie.

Zadanie I - Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zadanie II – Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

 

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu16/12/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu19/12/2014

docSIWZ19/12/2014

zipDokumentacja techniczna19/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr1 19/01/2015

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/01/2015

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 21/01/2015

pdfZałącznik - wykaz opraw oświetleniowych 21/01/2015

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/01/2015

pdfInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31/03/2015

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/04/2015

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/05/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 

 

Realizacja robót budowlanych w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie składa się z dwóch następujących zakresów:

a)   Zadanie I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu  – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja,

b)  Zadanie II - Wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Ww. zadania, realizowane są w ramach odrębnych projektów o dofinansowanie.

Zadanie I - Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zadanie II – Zakres realizowany w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1