2014-12-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/74/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 

Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-021/14-00

Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast Nazwa i numer działania: 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Nazwa i numer poddziałania:1. Rewitalizacja - duże miasta.

Do pobrania:

html1.Ogłoszenie o zamówieniu19/12/2014

doc2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia19/12/2014

zip3.Dokumentacja techniczna19/12/2014

doc4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 124/12/2014

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 07/01/2015

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/01/2015

pdf7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3.08/01/2015

doc8. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 4,14/01/2015

txt9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.14/01/2015

doc10. Informacja  zapytaniach do treści SIWZ nr 5 16/01/2015

pdf11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/02/2015

docx12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06/03/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1