2014-12-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/74/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 

Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-021/14-00

Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast Nazwa i numer działania: 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Nazwa i numer poddziałania:1. Rewitalizacja - duże miasta.

Do pobrania:

html1.Ogłoszenie o zamówieniu19/12/2014

doc2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia19/12/2014

zip3.Dokumentacja techniczna19/12/2014

doc4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 124/12/2014

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 07/01/2015

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/01/2015

pdf7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3.08/01/2015

doc8. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 4,14/01/2015

txt9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.14/01/2015

doc10. Informacja  zapytaniach do treści SIWZ nr 5 16/01/2015

pdf11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/02/2015

docx12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06/03/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4